ΤΕΚΕ

Ενημερώσου για την εγγύηση των καταθέσεών σου

 Η Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Ν. 4370/2016 όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε ενδεχόμενη περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, για τον σκοπό υπολογισμού της, τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις της Τράπεζας κατά του δικαιούχου καταθέτη, εφόσον και στην έκταση που έχουν καταστεί αυτές ληξιπρόθεσμες και απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 440 επ. του Αστικού Κώδικα, τα στοιχεία που παρέχει στο ΤΕΚΕ ο εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος και τις νομικές και συμβατικές διατάξεις που διέπουν τη συνολική σχέση μεταξύ του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και του καταθέτη. Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση όταν τους τελευταίους 24 μήνες δεν έλαβε χώρα συναλλαγή σχετική με την κατάθεση και η αξία της κατάθεσης είναι μικρότερη από το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε στο ΤΕΚΕ η καταβολή της αποζημίωσης αυτής. Ως συναλλαγή θεωρείται κάθε πραγματική συναλλαγή δικαιούχου καταθέτη ή τρίτου κατ’ εντολή οποιουδήποτε δικαιούχου, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς την Τράπεζα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του καταθετικού του λογαριασμού.

Η καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά Πελάτη και όχι ανά τραπεζικό λογαριασμό. Συνεπώς το όριο κάλυψης προσδιορίζεται βάσει του συνολικού ποσού των καταθέσεων του ιδίου Πελάτη στην Τράπεζα. Εάν, για παράδειγµα, ένας Πελάτης διατηρεί ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου µε 90.000 ευρώ και ατοµικό τρεχούµενο λογαριασµό µε 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί µόνο για το ποσό των 100.000 ευρώ.

Για τα σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΚΕ και την εγγύηση των καταθέσεων καθώς και τις εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί από το δικτυακό τόπο του ΤΕΚΕ (www.teke.gr).