ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ετήσιοι Απολογισμοί και Ισολογισμοί

H Praxia bank για τη χρήση του 2018 παρουσίασε τα εξής οικονομικά στοιχεία (σε εκατομμύρια €), σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

Σύνολο Ενεργητικού
43,46εκ
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
34,89εκ
Δείκτης κεφ. επάρκειας (CAR)
123,70%

Η Praxia bank διαθέτει υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) 123.7% (στοιχεία 31.12.2018), έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου 9,88%* (που ίσχυε κατά την 31.12.2018).

*Συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου - Conservation Buffer.

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις
2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Ισολογισμοί
2017
Ισολογισμός
2016
Ισολογισμός
2015
Ισολογισμός