ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ασφάλεια για τα πολύτιμα δεδομένα σου

Ο νέος Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ο «Κανονισμός») για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να σας ενημερώσει για το πώς φροντίζουμε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να είναι σύμφωνη με τους όρους του Κανονισμού καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Η Praxia Bank δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απορρέουν από το νέο Κανονισμό για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Με αίσθημα ευθύνης, με ασφαλείς και διαφανείς διαδικασίες, προστατεύουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ποιοι είμαστε;

Η «Praxia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» είναι η πρώην «Credicom Consumer Finance Τράπεζα Α.Ε.» και εδρεύει Αγαμέμνoνος 14 & Εθν.Αντιστάσεως, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@praxiabank.com ή να αποστείλετε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Praxia Bank, Data Protection Officer, Λεωφόρος Κηφισίας 24Β, 15125 Μαρούσι.

Για ποιους λόγους και σκοπούς δικαιούται η Τράπεζα να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο Κανονισμός σας προστατεύει ορίζοντας ότι η Τράπεζα μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο:

 • Για την εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας
 • Γιατί έχουμε υποχρέωση εκ του νόμου να τα επεξεργαστούμε
 • Γιατί εσείς έχετε συναινέσει στην επεξεργασία αυτή
 • Γιατί έχουμε έννομο συμφέρον να τα επεξεργαστούμε (στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώνουμε για το ποιο είναι το έννομο συμφέρον μας, και δεν επιτρέπεται η επεξεργασία να θίγει υπέρμετρα τα δικά σας συμφέροντα).

Στον πίνακα που ακολουθεί, περιγράφονται οι σκοποί για τους οποίους η Τράπεζα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με αναφορά στους λόγους που δικαιολογούν την επεξεργασία αυτή:

 

Σκοποί επεξεργασίας

 Λόγοι / Νομική βάση επεξεργασίας

Η εξυπηρέτησή σας ως πελατών της Τράπεζας

Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή προς εσάς τραπεζικών υπηρεσιών  ή λοιπών υπηρεσιών, όπως ασφάλειες, και για την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας, των τυχόν λοιπών εταιρειών του Ομίλου ή τρίτων-συνεργαζόμενων με την Τράπεζα εταιρειών καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών ή / και αναλύσεων με αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, με σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών σας. 

 

 

 

 • Η εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας

 

 • Η εκ του νόμου υποχρέωσή μας

 

 

 • Η συναίνεσή σας

 

 • Το έννομο συμφέρον μας, το οποίο συνίσταται κυρίως στο να μπορεί η Τράπεζα να σας παρέχει τις υπηρεσίες της με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

 

Η διαχείριση των λειτουργιών και η διοίκηση της Τράπεζας

 

Η Τράπεζα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να λειτουργεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες ορθής λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται ιδίως:

α) Οι ενέργειες στις οποίες η Τράπεζα προβαίνει για προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον δικαστικών και άλλων αρχών στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης, ιδίως, της είσπραξης και διαχείρισης ή διάθεσης απαιτήσεων της Τράπεζας

β) Οι ενέργειες για την ταυτοποίηση και αξιολόγηση των πελατών και δυνητικών πελατών της, ιδίως στο πλαίσιο των νομίμων υποχρεώσεών της για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και δυνητικών πελατών της για σκοπούς που σχετίζονται κυρίως με χορηγήσεις, για σκοπούς πρόληψης της απάτης και για την εν γένει προστασία των συμφερόντων της Τράπεζας

γ) Η συμμόρφωση της Τράπεζας με έννομες υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτήν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Η εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας

 

 • Η εκ του νόμου υποχρέωσή μας

 

 

 • Το έννομο συμφέρον μας, το οποίο συνίσταται στο να μπορεί η Τράπεζα να λειτουργεί σωστά και να εξυπηρετεί τους στόχους της
Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η Τράπεζα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που η Τράπεζα επεξεργάζεται εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης, όπως ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ, ΑΦΜ, δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, δελτίο νόμιμης διαμονής αλλοδαπού

β. Δεδομένα Επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό τηλέφωνο, αριθμός φαξ, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας

γ. Δεδομένα που αφορούν την οικονομική σας κατάσταση, δεδομένα συναλλαγών και δεδομένα αθέτησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων, όπως ενδεικτικά αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καθώς και στοιχεία συναλλαγών που εκτελούνται με τις κάρτες αυτές, επάγγελμα, αποδοχές, αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων, φορολογικές δηλώσεις, έντυπα Ε9, Ε1, Ε2, στοιχεία καταχωρημένων και ακάλυπτων επιταγών, σώματα επιταγών, καταγγελίες συμβάσεων δανείων, οφειλόμενα ποσά, αιτήσεις χορήγησης δανείων και λοιπών πιστώσεων, στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διατραπεζικό σύστημα της Τειρεσίας Α.Ε., έλεγχος τίτλων ακινήτων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης και κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη συναλλακτική σας σχέση με την Τράπεζά μας

δ. Δεδομένα επικοινωνιών, όπως ηχογραφημένες κλήσεις επικοινωνίας με προστηθέντες υπαλλήλους της Τράπεζας, επιστολές απευθυντέες ή κοινοποιημένες στην Τράπεζα, λοιπά έγγραφα που αποστέλλονται με δική σας πρωτοβουλία στην Τράπεζα

ε. Δεδομένα οικονομικής/συναλλακτικής συμπεριφοράς, όπως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, δεδομένα των συναλλαγών και των πληρωμών τις οποίες κάνετε (συχνότητα, ποσά, τοποθεσίες, αποδέκτες)

στ. Δεδομένα που αφορούν την πιστοληπτική σας ικανότητα και δεδομένα πιστωτικής βαθμολόγησης τα οποία είτε παράγονται από την Τράπεζα στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης είτε συλλέγονται από ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων που τηρούνται από την Τειρεσίας Α.Ε. ή λοιπές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ζ. Δεδομένα περιήγησής σας στο διαδίκτυο (π.χ. cookies) κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας και παροχής σχετικής συναίνεσης για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται, καθώς και δεδομένα αναγνωριστικά της ηλεκτρονικής σας ταυτότητας (π.χ. ΙΡ address)

η. Δεδομένα μελών της διοίκησης, μετόχων και πραγματικών δικαιούχων των πελατών-νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή επιχειρήσεων, όπως αυτά προκύπτουν από εταιρικά έγγραφα ή δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. ΓΕΜΗ)

Επεξεργάζεται η Τράπεζα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα;

 Η Τράπεζα κατ’ αρχήν δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ως προς τους πελάτες της. Τούτο, όμως, μπορεί να συμβεί, κατ’ εξαίρεση, αν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση συγκεκριμένου νόμιμου σκοπού ή υποχρέωσης της Τράπεζας ή αν τα δεδομένα αυτά μας τα χορηγήσετε εσείς με τη θέλησή σας με οποιοδήποτε  πρόσφορο μέσο  στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης. Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να τα διαχειριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Από πού αντλεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα;

α. Η Τράπεζα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε δυνάμει:

 • Αιτήσεών σας προς την Τράπεζα ή / και των εγγράφων και δικαιολογητικών που την συνοδεύουν
 • Των Συμβάσεων και Παραρτημάτων που έχετε υπογράψει μαζί μας
 • Οποιασδήποτε επικοινωνίας σας ή των εκπροσώπων σας με εμάς, είτε προφορικής (όπως τηλεφωνικών κλήσεων που καταγράφονται/ηχογραφούνται), είτε γραπτής (με επιστολή ή email)
 • Συμμετοχής σας σε έρευνες για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας ή συμμετοχής σας σε προωθητικές ενέργειες της Τράπεζας

 β. Η Τράπεζα δύναται να συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών της. Αυτό αφορά κυρίως δεδομένα που σχετίζονται με τις συναλλαγές και τις πληρωμές τις οποίες κάνετε (συχνότητα, ποσά, τοποθεσίες, αποδέκτες).

γ. Η Τράπεζα μπορεί να συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα και από τρίτους όπως:

 • Δημόσιες πηγές,
 • Την εταιρεία «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και λοιπά διατραπεζικά συστήματα
 • Φορολογικές και λοιπές δημόσιες αρχές
 • Τρίτους στα πλαίσια εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Τράπεζας. 
Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η Τράπεζα τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά  κανόνα, η Τράπεζα διατηρεί τα δεδομένα σας για είκοσι (20) χρόνια μετά τη λήξη της σύμβασης που έχουμε υπογράψει μαζί σας και για πέντε (5) χρόνια εάν δεν υπάρχει σύμβαση. Αυτό το κάνουμε:

 • Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις ή παράπονα αποδεικνύοντας ότι η επεξεργασία που κάναμε ήταν νόμιμη, θεμιτή και διαφανής
 • Για να συμμορφωνόμαστε προς τις κανονιστικές, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μας
 • Για να μπορούμε να αμυνθούμε σε περίπτωση αντιδικίας. Εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη, η Τράπεζα διατηρεί τα δεδομένα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι τη διευθέτηση του θέματος και την επίλυση της διαφοράς.

Ειδικά για τις ηχογραφημένες κλήσεις με εκπροσώπους της Τράπεζας, η Τράπεζα τις διατηρεί για ένα (1) έτος από την πραγματοποίησή τους, εκτός εάν εσείς ή η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μας ζητήσετε να τις διατηρήσουμε ή η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για να μπορούμε να αμυνθούμε σε περίπτωση αντιδικίας, οπότε τα ανωτέρω στοιχεία θα διατηρηθούν για πέντε (5) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

Σε ποιους δικαιούμαστε να στείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των σκοπών επεξεργασίας που κάνει η Τράπεζα καθώς και στο πλαίσιο της θεσμικής λειτουργίας της, η Τράπεζα μπορεί, κατά περίπτωση, να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα και συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της Τράπεζας:

 • Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών έκδοσης έγγραφων ειδοποιήσεων (statements) προς εσάς, για την έκδοση των λογαριασμών των πιστωτικών καρτών και των δανείων σας και τα υπόλοιπα αυτών
 • Σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει σήμερα, σε περίπτωση υπερημερίας σας μεγαλύτερης των δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος
 • Σε συνεργαζόμενες Δικηγορικές Εταιρείες και μεμονωμένους Δικηγόρους, για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης, ιδίως, της είσπραξης και διαχείρισης απαιτήσεων της Τράπεζας
 • Σε συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών για τη βέλτιστη και πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωσή σας σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας (ενδεικτικά παροχή πληροφοριών για το ύψος της τρέχουσας οφειλής, τον αριθμό των δόσεων, το υπόλοιπο του δανείου κ.λπ.
 • Σε Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και Δικαστικούς Επιμελητές (και τους συνεργάτες αυτών), στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους
 • Σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, σε εποπτικές, διοικητικές, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές, σε δημοτικές και τελωνειακές αρχές ή και σε τρίτους εφόσον η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση
 • Στην εταιρεία «ΔΙΑΣ», σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή/και σε φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμής για την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών της Τράπεζας προς εσάς, όπως για παράδειγμα την εκτέλεση εντολών σας για πληρωμή με χρέωση λογαριασμού που τηρείτε σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
 • Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», για την τήρηση διατραπεζικού αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», όπου υπάρχει σχετική αναρτημένη αναλυτική ενημέρωση με την πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση www.tiresias.gr
 • Σε εταιρείες ασφαλούς φύλαξης φυσικών/ψηφιακών αρχείων ή/και ψηφιοποίησης των συμβάσεων της Τράπεζας καθώς και σε λοιπές εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα αναθέτει την εκτέλεση έργων για λογαριασμό της, όπως εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής
 • Σε πρόσωπα που συνεργάζονται με την Τράπεζα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ή για τη σωστή λειτουργία της, όπως λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, εταιρείες ταχυμεταφοράς, ελληνικά ταχυδρομεία κ.λπ.
 • Σε εποπτικές Αρχές και λοιπούς φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), δικαστικές, εισαγγελικές και φορολογικές αρχές στο πλαίσιο των καθηκόντων τους
 • Σε τυχόν συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρείες
 • Σε τυχόν συνεργαζόμενες εταιρείες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της Τράπεζας ή τη διεξαγωγή ερευνών ή / και αναλύσεων.
Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Τράπεζα: Μπορείτε να ζητάτε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει αυτό, να μας ζητάτε πληροφορίες που αφορούν το σκοπό επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες αυτών, το χρόνο αποθήκευσης, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, την προέλευση των δεδομένων, τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, εφόσον υφίσταται τέτοια.
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Αν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Τράπεζα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να μας ζητήσετε τη συμπλήρωση ή διόρθωσή τους. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει τον ισχυρισμός σας ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, αλλά υποχρεούται να ελέγξει τον ισχυρισμό σας.
 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας: Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία εσείς μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από μηχανήματα μορφότυπο («digital file») και μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά που λαμβάνετε σε τρίτους, εφόσον η επεξεργασία τους διενεργείται από την Τράπεζα με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας: Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας από την Τράπεζα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία αυτή ανακαλώντας τη συναίνεσή σας.  Σε αυτή την περίπτωση,  μπορεί να μην είναι δυνατόν να λαμβάνετε πλέον ορισμένες από τις υπηρεσίες της Τράπεζας. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμείς θα σας ενημερώσουμε.  Σε κάθε περίπτωση η ανάκλησή σας θα ισχύει μόνο για το μέλλον.
 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Τράπεζα να σταματήσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα: Αν επιθυμείτε η Τράπεζα να σταματήσει να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τις παρακάτω επιλογές:

α) Να εναντιωθείτε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, ανά πάσα στιγμή εφόσον πρόκειται για επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, και σε κάθε άλλη περίπτωση επεξεργασίας που βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Τράπεζας εκτός αν η Τράπεζα καταδείξει ότι υφίστανται υπέρτεροι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας,

β) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Τράπεζας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί και δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους

γ) Να ζητήσετε από την Τράπεζα τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους, ή αν η επεξεργασία τους είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, ή αν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας αλλά επιθυμείτε να διατηρηθούν για να τα χρησιμοποιήσετε για την άσκηση νομικών αξιώσεων, ή αν έχετε εναντιωθεί στη χρήση τους και περιμένετε την επαλήθευση από την Τράπεζα για το κατά πόσο τα δικά σας έννομα συμφέροντα υπερισχύουν έναντι της Τράπεζας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή αν είστε δυσαρεστημένοι με τους όρους  επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Τράπεζα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση dpo@praxiabank.com ή να μας αποστείλετε επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Praxia Bank, Data Protection Officer, Αγαμέμνoνος 14 & Εθν.Αντιστάσεως,152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισιάς 1-3, 11523 Αθήνα), αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Τράπεζα παραβιάζει τον Κανονισμό.

Η Τράπεζα θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, και θα σας ενημερώνει γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, εφόσον ειδοποιηθείτε από την Τράπεζα, κατά δύο ακόμη μήνες, αν η Τράπεζα λαμβάνει μεγάλο αριθμό και πολύπλοκα αιτήματα. Οι αιτούμενες πληροφορίες παρέχονται από την Τράπεζα, χωρίς δικής σας επιβάρυνση, εκτός εάν τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα, οπότε δύναται να επιβαρυνθείτε με ένα εύλογο κόστος για την απάντησή του.