Οικονομικά Στοιχεία

H Praxia bank για την χρήση του 2017 παρουσίασε τα εξής οικονομικά στοιχεία (σε εκατ.€), σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

Σύνολο Ενεργητικού
41,13εκ
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
36,74εκ
Δείκτης κεφ. επάρκειας (CAR)
122,50
%

Η Praxia bank διαθέτει υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) 122.5% (στοιχεία 31.12.2017), έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου 9,25%* (που ίσχυε κατά την 31.12.2017).

*Συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου - Conservation Buffer.